EDUKASYON

1.PARA SA ORAS NG EMERHENSIYA 2.TIRAHAN, PAGLILIPAT 3.PAMUMUHAY 4.ANG PAGAAYOS NG PAHINTULOT UPANG MAKAPANIRAHAN
  6.ANG PAGPAPAGAMOT AT KALUSUGAN 7.TULONG SA PAMUMUHAY [FUKUSHI] 8.HANAP-BUHAY
9.ANG BUWIS 10.EDUKASYON 11.TALAAN NG MGA KAUGNAYANG AHENSIYA1.Ang sistema ng edukasyon

Sa sistema ng edukasyon ng bansang Hapon, karaniwan ay 6 na taon sa mababang paaralan (elementary school), 3 taon sa junior high school, 3 taon sa senior high school, at 4 na taon sa kolehiyo o unibersidad (2 taon kapag junior college).
Ang mababang paaralan at ang junior high school ay edukasyong sapilitan o katungkulan ayon sa batas.
Sa senior high school at sa kolehiyo o unibersidad naman, kinakailangan muna ipasa ang pagsusulit bako makapasok sa paaralan. Maliban sa nasabi nang mga uri ng paaralan, mayroon ding mga paaralang pang-bokasyon na kung tawagin ay senshuu gakko at kakushu gakko, na para sa mga nakatapos ng junior high school o senior high school.
Ang mga uri ng paaralan ay ang kokuritsu na pinamamahalaan ng bansa, ang kouritsu na pinamamahalaan ng perepaktura o munisipalidad, at ang watakushiritsu na mga pribadong paaralan. Ang pagpasok sa paaralan ay nag-uumpisa sa buwan ng Abril at natatapos sa buwan ng Marso ng susunod na taon.


2.Kindergarden (Youchien)

Ang kindergarden ay paaralang sumusunod sa Batas ng Edukasyon ng Paaralan kaya pinamamahalaan ng Kagawaran ng Edukasyon at Agham.
Isang itong institusyong pang-edukasyon para sa mga bata ang gulang ay mula 3 taon, bago pumasok sa mababang paaralan.
Mayroon mga pinatayo ng bansa, ng komunidad at mayroon ding pribado.
May dalawang uri ng kindergarden, ang kouritsu (publiko) at watakuritsu (pribado), makakapili ng mapapasukang bilang ng taon na 1~3 taon.
(Ukol naman sa hoikuen (day-care center) tingnan ang 7-2 Kapakanan ng mga Bata.)


3.@Ang mababang paaralan at [Junior high school]

Ang mababang paaralan at junior high school.
Ang mababang paaralan ay ang paaralang papasukan ng mga batang magiging 7 taong gulang mula Abril 2 sa pagpasok sa paaralan hanggang Abril 1 ng susunod ng taon, hanggang maging 12 taong gulang.
Ang junior high school naman ay ang paaralang papasukan ng mga batang magiging 13 taong gulang mula Abril 2 sa pagpasok sa paaralan hanggang Abril 1 ng susunod na taon, hanggang maging 15 taong gulang.

Kapag nais pumasok
Kapag nais papasukin ang anak sa mababang paaralan o sa junior high school, na pinamamahalaan ng perepaktura o ng munisipalidad, iharap lamang ang Application for a Foreign Child to Enter School (gaikokujin shugaku shinsei) sa munisipyo o sa Board of Education na sakop ang lugar ng inyong tirahan
Sa kasong nais ipasok sa pribadong paaralan o sa mga paaralan ng mga dayuhan, deretsong iharap ang kahilingan sa nais pasukang paaralan.

Ang pabigay-alam at paliwanag sa pagpasok
Karamihan sa mga munisipalidad, pinapadalhan ng pabigay-alam School (nyugaku tsuchi/nyugaku annai) at paliwanag sa pagpasok, ang mga nakapagpatala na dayuhang magulang o taga-pangalaga, na may anak na sa susunod na taon ay maaari nang pumasok sa mababang paaralan.
Nakasulat sa ipapadalang pabigay-alam na papel ang pangalan ng paaralang papasukan, ang araw at oras ng pagganap ng pagsusuri sa kalusugan, at iba pa.
Kung nais ipasok, dalhin lamang hanggang sa nakatakdang araw, ang natanggap na pabigay-alam at paliwanag sa pagpasok, at ang Alien Card ng bata sa munisipyo at ilakad ang pagpasok.
Kapag dahil sa hindi maiwasang pangyayari, hindi nadala hanggang sa nakatakdang araw, tatanggapin kahit kailan. Kapag walang pabigay-alam na dumating, at malapit nang dumating ang anak sa gulang na makakapasok sa paaralan, agahan lamang ang pagtanong sa munisipyo, o sa Board of Education na sakop ang lugar ng inyong tirahan, o kaya sa pinakamalapit na paaralan.
Ang pabigay-alam sa pagpasok sa junior high school ay pinapadala sa mga magulang o taga-pangalaga ng batang magtatapos sa mababang paaralang publiko. Magtanong lamang sa munisipyo ng inyong munisipalidad kapag walang dumating na pabigay-alam.

Gastusin sa pagpapa-aral
Ang bayad sa tuwisyon at mga notbuk ay libre sa pampublikong mababang paaralan at junior high schools. Gastusin ng mga gamit sa paaralan, transportasyon pagpunta at pagbalik sa paaralan, gastos sa mga aktibidad sa labas ng paaralan, ikskursiyon sa paaralan at ng pagkain sa tanghalian ay hindi ito kasama.
Kapag nahihirapang magbayad, ang sistema ng pagtulong sa gastusin sa paaralan (shugaku hi no enjo seido) ay malalapitan. Magsangguni sa paaralan o sa Board of Education. Ang sistemang ito ay hindi lamang para sa paaralang pinamamahalaan ng perepaktura o ng munisipalidad, may kasong maaaring gamitin ito sa mga pribadong at pinamamahalaan ng bansa na mababang paaralan o sa junior high school, o kaya sa mababang paaralan o sa junior high school ng mga paaralan ng dayuhan, sa inyong munisipalidad, kaya magtanong sa pinapasukang paaralan ng inyong anak.

Pagtapos-paaralan pangangalaga sa mga nag-aaral na bata (Gakudo Hoiku) o Klub para sa pagtapos-paaralan na bata.
May mga pook, na pasilidad sa pangangalaga, para sa mga bata magmula 1 hanggang 3 antas, kung ang mga magulang ay wala sa bahay pagkatapos ng oras sa paaralan, at nagbibigay ng karapat-dapat na paligiran
Tumawag lamang sa malapit na munisipyo tungkol sa Klub na ito. Ang pagsali dito ay dapat gawin nang deretso sa mismong Klub.

Tulong sa pagpasok sa paaralan
Mayroong sistema para sa pagtulong sa pagpapa-aral ng mga batang nasa mababang paaralan at junior high school, na nahihirapan sa magbayad ng pamasahe upang pumunta sa paaralan, at mamili ng gamit para sa paaralan.
Kapag nahirapan magbayad ng mga gamit sa paaralan tulad ng lapis at notbuk, ng pagpunta sa paaralan, ng gastos sa mga aktibidad sa labas ng paaralan, ng ikskursiyon sa paaralan at ng pagkain sa tanghalian, magsangguni sa paaralan o sa Board of Education.
Ang sistemang ito ay hindi lamang para sa paaralang pinamamahalaan ng perepaktura o ng munisipalidad, may kasong maaaring gamitin ito sa mga pribadong at pinamamahalaan ng bansa na mababang paaralan o sa junior high school, o kaya sa mababang paaralan o sa junior high school ng mga paaralan ng dayuhan, sa inyong munisipalidad, kaya magtanong sa pinapasukang paaralan ng inyong anak.<<PREV TOP NEXT>>