Sentro ng Konsultasyon para sa mga Dayuhan
 (Foreigner Consultation Center)

Home > Suporta at Sanggunian para sa mga Dayuhan (Foreigner Consultation and Support) > Senter para sa konsultasyon/sanggunian ng mga Dayuhan (Foreigner Consultation Center)

Ibat-ibang lengguwahe mayroon sa konsultasyon
photo

Ang sentro ng konsultasyon para sa mga dayuhan ay may 10 ibat-ibang lengguwahe ang mapapakinabangan sa pakikipanayam, Hapon, Ingles, Chinese, Portuges, Thai, Tagalog, Espanyol, Koreano, Indonesian, at Vietnamese. Ang mga Paksang sakop ay tungkol sa Visa, Batas, Trabaho, Kasal, Edukasyon at iba pang mga bagay-bagay sa pamumuhay.

Puwedeng komunsulta sa telepono, personal o sa anumang paraang mabuti para sa inyo. Libre, Mapagkakatiwalaan.

Nagdaraos po kami ng libreng konsultasyon sa abogado dalawang beses sa isang buwan (ipagbigay alam bago pumunta)..

Oras ng pagpapatakbo sa Sentro ng Konsultasyon
Araw at Oras:

Bukas mula Lunes hanggang Biyernes ala 8:30 ng umaga hanggang ala 5:00 ng hapon

Nilalaman:
Visa, batas , trabaho o hanapbuhay , kasal , edukasyon at iba
Pang mga bagay-buhay sa kabuuan.
Talaan ng Konsultasyon ayon sa mga lengguwahe
Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes
Hapon, Ingles, iba pa
Vietnamese

13:30〜17:00
Wikang Intsik
Wikang Koreano
Wikang Kastila
Wikang Vietnamese
13:30〜17:00
Indunisyan
 
Wikang Intsik
Thai
Vietnamese
Portuges
Tagalog
Indunisyan
 
Thai

  ※Ang konsultasyon ay sasagutin sa iba pang mga lengguwahe gamit ang mga aparato sa pagsasalin, atbp.

TEL:029-244-3811
Tungkol sa libreng pagkonsulta sa abogado
photo

Nagdaraos ng libreng konsultasyon sa abogado dalawang beses isang buwan para sa mga dayuhang sumangguni na muna sa Foreign Consultation Center at nangangailangan ng kadalubhasaan ng abogado sa paraan ng paglutas sa problema.

 Ang konsultasyon ay gaganapin sa silid ng consultation center sa Ibaraki International Exchange Association Office ng Mito City. (I-click po dito para sa Mapa)

Bukod dito, ang libreng konsultasyong ito ay ‘by-appointment system’ o sistemang mangangailangan ng appointment. Kailangan pong antimano’y mag-aplay muna.

Mangyaring sumangguni muna sa Sentro ng Konsultasyon tungkols sa inyong problema..

 

Iskedyul ng Libreng Konsultasyon sa Abogado, 2021/2022
Oras 1:30pm-3:30pm

  Huwebes Miyerkules
Abril
8
21
Mayo
6
19
Hunyo
3
16
Hulyo
8
21
Agosto
5
18
Septiyembre
9
22
Oktubre
7
20
Nobyembre
4
17
Disyembre
2
15
Enero, 2022
6
19
Pebrero
3
16
Marso
3
16

 

Tungkol sa libreng pagkonsulta sa abogado
Nilalaman
Kaugnayan
Pangkalahatang pamumuhay Iba pang prefektura (Foundation)Fukushima International Association
Sa loob ng prefektura Ibaraki Bar Association
Pangangalagang Medikal Houterasu
AMDA International Medical Information Center
Babae Help-Bahay para sa mga babae
Consular Section EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

TOP