PARA SA ORAS NG PANGANGAILANGAN

HOME > Impormasyon sa oras ng kalamidad > PARA SA ORAS NG PANGANGAILANGAN

PARA SA ORAS NG PANGANGAILANGAN
Pagtawag sa oras ng biglang Pangangailangan
Kapag may sunog
Kapag may lindol
Kapag may naaksidente sa sasakyan
Kapag may aksidenteng nukleyar
Kapag may biglang pagkakasakit at malubhang pagkakapinsala ng katawan.
Kapag napansing hindi normal ang gas
Nawalang mga bagay, naiwanang mga bagay

TOP