Para sa pag-aaral ng Wikang Hapon

Home > Para sa pag-aaral ng Wikang Hapon

Para sa mga dayuhang gustong mag-aral ng Japanese, maraming mga lugar kung saan pwedeng mag-aral ng Wikang Hapon o Nihonggo
Pagtuturo ng mga boluntaryo sa klase ng Wikang Hapon (Volunteer Japanese Teaching Class)
Sa loob ng prefecture, may mahigit sa animnapung (60) lugar na pwedeng mag-aral ng Japanese o Wikang Hapon.
map
   
Bokabularyo - Edukasyon Sekundarya (Utsunomiya University "Proyektong HANDS" Daijobu.net)
  Bokabularyo tukoy sa mga pinaka-madalas na ginagamit na mga salita sa aklat aralin sa sekundarya Matematika/Ingles/Heograpiya at Agham (Field 1-2) siniyasat at isinalin sa wikang pilipino.

TOP