Guide Book sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

HOME > Impormasyong tungkol sa pang-araw-araw na Pamumuhay> Guide Book sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Impormasyon sa iba`t ibang wika ukol sa administratibong pamamaraan, emerhensiya at impormasyong magagamit ukol sa pang araw-araw na pamumuhay. Halimbawa:
(1) Impormasyon sa isyu ng trapikong aksidente, likas na sakuna, at mga krimen.
(2) Impormasyon ukol sa paglilipat, pagtratrabaho, labor, at sa pananatili sa bansa, tulad ng visa.
(3) Impormasyon ukol sa seguro pang-medikal, kalusugan, sakit, at pinsala.
(4) Pagpapa rehistro ng pamilya, kapakanan, buwis, edukasyon tulad ng paaralan, at iba pang mga pag-aaral
Maaaring konsultahin sa pamamagitan ng pag-click sa [e-book].At para naman sa gumagamit ng [iPhone] at [Android], i-download mula sa mga sumusunod na app (Libre).


TOP

日本語 英語 タガログ語 ポルトガル語 中国語 タイ語