Medical handbook

Home > Impormasyong pang-medikal o medical information > handbook na pang-medikal

Sa pagpunta sa ospital, ituro lamang ang mga mahahalagang sintomas ng sakit na nararamdaman, at malalaman na ng doctor ang karampatang kahulugan, sa Wikang Hapon, ng gusto ninyong sabihin.

* Ang iskedyul para sa [Foreign Consultation Center] sa Medical Handbook ay nabago. Suriin ang pinakabagong iskedyul dito.

PDF

 

Kanagawa Prefectural Pharmacists Association(Suporta para sa mga dayuhang residente )

[ Impormasyon sa Medisina ]

Isang pangunahing tungkulin at obligasyon ng isang parmasyotiko ang pagbebenta ng mga gamot, paggabay sa klase ng gamot na nasa maramihang wika. Tulad ng epekto at dosis ( dosage ), pagkilala at komentaryo sa klase ng gamot tulad ng tamang paggamit, at ng pagiingat sa pagtatago nito ay nakasulat. Samantalahin ang mga may reference na nasa orihinal na wikang hapon, kung kinakailangan.

[ General Pharmaceutical Sales Support Manual ]

Para sa maayos na komunikasyon sa panahon ng mag-papaeksamin. Sa manual inyong makikita at labis na mauunawaan ang mga mahalagang mga items na may kinalaman sa sakit at ng tamang pagpili ng medisina.

Kanagawa Prefectural Pharmacists Association [Suporta sa mga dayuhang residente]

( at iba pang site ) http://member.kpa.or.jp/download/gaikokuseki/

Ito ay nakasulat sa wikang hapon, ibat-ibang wika ng dokumento ang ipakikita kapag inyong susubukang “ i-click “ ang mga sumusunod na wika/simbolo na itinuturo.

「英語」 English -Ingles

「中国語」 中文-Intsik

「韓国・朝鮮語」 Koreano

「タガログ語」 Tagalog

「スペイン語」 Kastila

「ポルトガル語」 Portugal


TOP