contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 ในกรณีฉุกเฉิน

หน้าแรก> ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ > ในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน
วิธีใช้โทรศัพท์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
เวลาเกิดเพลิงไหม้
เวลาเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
เวลาเจ็บป่วยกระทันหันหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อพบความผิดปกติของก๊าซ
เมื่อทำของตกหล่นหรือลืมของ

TOP