contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
จุดประสงค์เป้าหมายและโครงสร้างของI.I.A

หน้าแรก> เกี่ยวกับI.I.A > จุดประสงค์เป้าหมายและโครงสร้างของI.I.A

สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ(I.I.A) เป็นผู้เปิดประตูไปสู่โลกภายนอก
สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ(I.I.A)เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่รวมตัวกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดอิบารากิเอง เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนานาชาติและส่งเสริมการเป็นสากล การแลกเปลี่ยนนานาชาตินี้เป็นการการคิดค้นทางวัฒนธรรมแบบใหม่ของทางจังหวัดอิบารากิ โดยทางสมาคมมีคติที่ว่า 「แผ่นดินบนโลกคือบ้านเกิด มวลมนุษย์บนโลกคือเพื่อน」และได้ยึดมั่นตามคติดังกล่าวนี้ตลอดเวลาการดำเนินงานต่างๆของทางสมาคม
วัตถุประสงค์ของI.I.A
・มุ่งหวังสร้า่งสังคมที่มีการขัดเกลาและเป็นสากล
・ได้ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติ
・มุ่งสร้า่งสังคมที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติ
・ทุ่มเทให้กับอนาคตของโลกที่เจริญมั่งคั่งและเต็มไปด้วยสันติภาพ
โครงสร้างกิจการงานของ I.I.A
Ⅰมุ่งหวังสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัีนระหว่างวัฒนธรรมนานาชาติ
 (1) นำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ชา่วต่างชาติในหลากหลายภาษา
  เพื่อเป็นการให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิบารากิได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินชิวิต ทางสมาคมจึงได้มีการทำโฮมเพจและการจัดทำ คู่มือในการดำรงชีวิต, คู่มือด้านการแพทย์, คู่มือขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติฯลฯในภาษาต่างๆ ตลอดจน ยังมีการจัดตั้งซาลอนไว้ภายในสมาคมเพื่อให้ชาวต่างชาติได้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างอิสระตามต้องการอีกด้วย
 (2) ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ
  ทางสมาคมรับให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย วีซ่า การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา ตลอดจนเรื่องต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวต่างชา่ติ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาได้ถึง 6 ภาษาด้วยกัน นอกจากนี้ ยังเปิดให้มีการให้คำปรึกษาเฉพาะทางโดยทนายความอีกด้วยทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง
 (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติในการดำเนินชีวิต
 

ทางสมาคมได้ให้ความสนับสนุนให้มีการเปิดห้องเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ใกล้ๆตัว และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียน การสอนภาษาญี่ปุ่นไปประจำที่ห้องเรียนของแต่ละเขตภายในจังหวัดเพื่อให้คำแนะนำ และมีการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้่างสรรสังคมที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ทางสมาคมได้มีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากชาวต่างชาติโดยตรง และมีการร่วมมือกับหน่่วยงานทั้งภาครัฐ, องค์กรเอกชน และบริษัทต่างๆ จัดการอบรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ตลอดจนมีการ เตรียมพร้อมด้านสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือสถาบันทางการแพทย์์ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้น

 (4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติกับประชาชนในเขตท้องที่
 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและประชาชนในเขตท้องที่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒน ธรรมซึ่งกันและกัน ทางสมาคมได้จัดให้มีกิจกรรม ร่วมกับงาน เทศกาลต่างๆที่ทางจังหวัด, อำเภอ, หมู่บ้าน, หรือหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น โดยมีการแสดงเต้นรำประจำชาติบนเวที ตลอดจนมีการแนะนำ ประเทศต่างๆตามเต๊นท์อีกด้วย

Ⅱส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมีอในการแลกเปลี่ยนนานาชาติของประชาชนในจังหวัด
 (1) เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
  ทางสมาคมได้มีการออกนิตยสารชื่อ「Fureai Ibaraki」ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆจากนานาชาติและแนะนำกิจกรรมต่างๆของสมาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการทำโฮมเพจเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารล่าสุดต่างๆไปพร้อมกับการเปิดเว็บไซต์์์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมนานาชาติสู่สาธารณะ และทางสมาคม ได้เก็บรวบรวม หนังสือ เอกสาร และ DVD ต่างๆเพื่อเพื่อบริการให้ยืมอีกด้วย
 (2) ค้นหาและอบรมบุคลากรเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
  ทางสมาคมมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหรือนักเรียนต่างชาติและอาสาสมัครต่างๆมาลงทะเบียนเพื่อร่วมในกิจกรรมนานาชาติต่างๆ เช่น การเป็นล่าม หรือเข้่าร่วมโฮมสเตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกัีบการเตรียมระบบค้นหาฐานข้อมูลของ บุคลากรต่างๆบนโฮมเพจอีกด้วย
 (3) ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับองค์การภาคปฏิบัติเพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 

มีการจัดการอบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างทางสมาคมกับหมู่บ้าน อำเภอ เมือง และหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบกิจกรรมนานาชาติ และยังมีการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆหากมีการทดลองดำเนินการเพื่อเป็นแบบอย่างต่างๆ รวมทั้งการให้ความสนับสนุนในกิจกรรมนานาชาติต่างๆ นอกจากนี้ ทางสมาคมยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์หรือให้ความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยไดัรับความร่วมมือจาก ODA และ NGO และทางสมาคมก็ยังมีการให้หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนานาชาติมายืมใช้บริการห้องฝึกอบรมและห้องกิจกรรมอาสาสมัครของทางสมาคมได้อีกด้วย

Ⅲส่งเสริมความเข้าใจในนานาชาติ และสร้างสรรบุคลากรที่มีความเป็นสากล
 (1) วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีความเข้าใจในนานาชาติมากขึ้น
  ภายใต้ความร่วมมือของทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางสมาคมได้มีการค้นหาและอบรมบุคลากรที่ี่ส่งเสริมความเข้าใจในนานาชาติ เช่น นักศึกษาต่างชาติ, ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัด หรือผู้้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และนอกจา่กนี้ เพื่อเป็นการทำให้แผนกิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสมาคมก็ได้มีการรวบรวมอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเช่น เครื่องแต่งกายประจำชาติ ศิลปหัตถกรรมหรือ ธงชาติ ไว้ด้วย
 (2) นำเสนอโอกาสในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมหลากหลายวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้
  การที่บุคคลจากหลากหลายพื้นเพและวัฒนธรรมมาอยู่่ร่วมกันนั้น ย่อมจะมีการเข้าใจผิดและปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว และเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ทางสมาคมได้จัดให้มีคณาจาีรย์ชาวต่างชาติไปประจำยังโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจในนานาชาติมากยิ่งขึ้น และยังจัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์์เป็นภาษาญึ่ปุ่นขึ้น กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นการนำเสนอโอกาสและฝึกให้ตระหนักถึงความเป็นสากล และเข้าใจในนานาชา่ติมากยิ่งขึ้น
 (3) นำเสนอโอกาสในการทำความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนานาชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 

เพื่อเป็นการปลุกระดมความคิดให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆระดับโลกตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือประเทศที่กำลัีงพัฒนาต่างๆ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งบนโลกใบนี้ี้ ทางสมาคมได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนมีการดำเนินกิจการส่งบุคลากรไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย

 (4) นำเสนอโอกาสเพื่อการปลูกฝังแนวความคิดให้เป็นสากล
 

มีกาีรจัดการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนานาประเทศทั่วโลกขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรบุคลากรที่มีแนวความคิดเป็นสากล, เข้าใจในสังคมแบบสากลและสามารถที่จะสร้างผลงานหรือมีบทบาทต่างๆในระดับโลกได้้

โครงสร้างของI.I.A
1.ที่อยู่ปัจจุบันของสำนักงาน 745 Ushirokawa,Senba-cho,Mito-shi,Ibaraki-ken,Kenmin Bunka Center Annex ชั้น2 รหัสไปรษณีย์ 310-0851 (ดูแผนที่ได้ที่นี่)
โทรศัพท์:029-241-1611 (สำนักงาน) / 029-244-3811 (ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ)

Fax: 029-241-7611
E-mail:iia@ia-ibaraki.or.jp

2.เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:15 น.
3.วันที่ก่อตั้งสมาคม 1 ตุลาคม พ.ศ.2533
4.สำนักงานควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาลประจำ
จังหวัดอิบารากิ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตแผนกนานาชาติ หน่วยงานรัฐบาลประจำจังหวัดอิบารากิิ
 
5.คณะผู้บริหาร

ประธา่นผู้อำนวยการ:ผู้ว่าราชการจังหวัดอิบารากิ นายคาสุฮิโคะ โออิคาวะ

ประธานคณะกรรมการ: ฮีโรฮูมิ เนะโมโต

คณะกรรมการ:24 ท่าน

ผู้ตรวจสอบ:2 ท่าน

สมาชิกสภาประชุม:25 ท่าน


TOP