contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 หนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต

หน้าแรก > ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต > หนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพหุภาษา บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
อาทิเช่นยามเกิดเหตุฉุกเฉิน การติดต่อราชการ วิธีการใช้แก็ส/ใช้ไฟฟ้า และอื่นๆเช่น
(1) ข้อมูลอุบัติเหตุทางจราจร แผ่นดินไหว เพลิงไหม้ อาชญากรรม เป็นต้น
(2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น เช่น การย้ายบ้าน การเคหะ
การว่าจ้าง แรงงาน วีซ่า
(3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ
(4) ข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัว ทะเบียนครอบครัว สวัสดิการสังคม ภาษา โรงเรียน
การศึกษา ครอบครัว
ท่านสามารถ หาข้อมูล จากการคลิกบน eBook (พจนานุกรมไฟฟ้า)
สำหรับผู้ที่ใช้มือถือไอโฟน iPhone ไอแพ็ด i-Pad
อันดรอยด์ Android
ท่านสามารถดาวโหลดแอพลีเคชั่นได้ฟร


TOP

{ p ^KO |gK ^C