contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
ข้อมูลการดำรงชีวิตนานาภาษา CLAIR

หน้าแรก>ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิต>ข้อมูลการดำรงชีวิตนานาภาษา CLAIR

ข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนการให้คำปรึกษาต่างๆนั้น จะมีการนำเสนอในรูปแบบของภาษาต่างๆรวมทั้งสิ้นถึง13ภาษาด้วยกัน.
ข้อมูลการดำรงชีวิตนานาภาษา CLAIR(สมาคมบริหารส่วนภูมิภาคส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Council of Local Authorities for Local International Relations))

TOP