contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
หนังสือคู่มือทางการแพทย์

หน้าแรก>ข้อมูลทางการแพทย์ >หนังสือคู่มือทางการแพทย์

คำถามคำตอบตลอดจนคำอธิบายอาการป่วยต่างๆโดยทั่วไปเวลาไปโรงพยาบาลนั้นจะถูกรวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถชี้ไปยังคำดัีงกล่าว แล้วความหมายของคำดังกล่าวนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังแพทย์ผู้รักษาได้อย่างง่่ายดาย

ตารางเวลาของ「ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติ」ที่ปรากฏใน「คู่มือสุขภาพ」หน้า31 มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้เช็คตารางการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ที่นี่

PDF


TOP