contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
หนังสือคู่มือทางการแพทย์

หน้าแรก>ข้อมูลทางการแพทย์ >หนังสือคู่มือทางการแพทย์

คำถามคำตอบตลอดจนคำอธิบายอาการป่วยต่างๆโดยทั่วไปเวลาไปโรงพยาบาลนั้นจะถูกรวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถชี้ไปยังคำดัีงกล่าว แล้วความหมายของคำดังกล่าวนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังแพทย์ผู้รักษาได้อย่างง่่ายดาย

PDF


TOP