Liên kết

HOME > Liên kết

日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa Tiếng Việt
Cơ quan hành chính tỉnh Ibaraki
Bộ phận quốc tế - tỉnh Ibaraki
Ibaraki Prefecture văn phòng Thượng Hải  
Báo cáo Ibarakey
Hệ thống thông tin y tế khẩn cấp Ibaraki
Sân bay Ibaraki

日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa
Indonesia
Tiếng Việt
Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA)
Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Nhật Bản (MOFA)
Văn phòng chính phủ nước ngoài tại Nhật Bản (MOFA)
Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản  

日本語 English 中文 Português Tagalog ภาษาไทย Español 한국어 Bahasa
Indonesia
Tiếng Việt
Hướng dẫn đa ngôn ngữ để sống ở Nhật Bản (CLAIR)
Bảng câu hỏi y tế đa ngôn ngữ (NPO International Community Hearty Konandai、Kanagawa International Accosiation)
Hệ thống trang dịch khi phỏng vấn y tế (M3)
Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA
Thông tin nuôi dạy trẻ đa ngôn ngữ (Mutilingual Child-rearing Handbook Committee)
NHK WORLD
NHK              
Trang Web Nhật Bản  
Hướng dẫn toàn diện du học Nhật Bản (MOFA)
Thách thức của Erin! Tôi có thể nói tiếng Nhật (The Japan Foundation)


Trang chủ