多言語生活情報リンク集
Impormasyon Tungkol sa Pamumuhay Visa Trabaho
Panganganak at Pag-alaga ng bata Pag-aaral ng wikang Hapon Pensiyon/ Serbisyong medikal/Pampublikong Tulong at Serbisyo (welfare)
Sa oras ng Emerhensiya at Sakuna Mga iba pang bagay tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay
(Tirahan/ Bank/ Konsultasyon sa Abogado)
Iba pang inpormasyon

更新情報


2020.03.13 ホームページを公開しました
2020.06.02 "Tungkol sa suporta sa pagpapatuloy ng trabaho para sa mga dayuhang nawalan ng trabaho (ISAJ-MOJ)   "ay na-update.
2020.06.30 "Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho - Para sa Mga Dayuhang Namumuhay sa Japan -(ISAJ-MOJ) "ay na-update.
2020.06.30 "生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)(ISAJ-MOJ)"ay na-update
2021.04.22 "AMDA Medical Information Center "ay na-update.
  "lugnay at Pagbutihin ang lyong Buhay sa Wikang Hapon(ACA) "ay na-update.


Impormasyon Tungkol sa Pamumuhay

Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho - Para sa Mga Dayuhang Namumuhay sa Japan -(ISAJ-MOJ)
生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)(ISAJ-MOJ)
Impormasyon tungkol san Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika (CLAIR)
Gabay sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan (IIA)
Patnubay para sa mga Technical Intern Trainees(OTIT)

Visa

Aplikasyon at Proseso (ISAJ-MOJ)
Para sa Lahat ng mga Dayuhang Nasyonal na Naninirahan sa Japan (ISAJ-MOJ) (ISAJ-MOJ)
Patnubay Tungkol sa Pagpapahintulot ukol sa Permanenteng Paninirahan (ISAJ-MOJ)
Sistema Ng Basic Residence Registration Para Sa Mga Residenteng Dayuhan(MIC)
Para sa Mga Dayuhan na Nakarehistro bilang Mga Residente sa Japan:Impormasyon sa Indibidwal na Numero(Aking Numero) (Cabinet Office)

Trabaho

Handbook ng Kondisyon sa Pagtatrabaho(MHLW)
Gabay sa paghiling benepisyo mula sa Workers' Accident Compensation Insurance (MHLW)
Tungkol sa suporta sa pagpapatuloy ng trabaho para sa mga dayuhang nawalan ng trabaho(ISAJ-MOJ)
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya(MHLW)

Panganganak at Pag-alaga ng bata

Tungkol sa Pag-aplay ng [Pinansyal na Tulong para sa mga Bata na Tinatawag na Jido Teate] (CLAIR)

Pag-aaral ng wikang Hapon

lugnay at Pagbutihin ang lyong Buhay sa Wikang Hapon(ACA)

Pensiyon/ Serbisyong medikal/Pampublikong Tulong at Serbisyo (welfare)

GABAY SA PANG-KONSULTA SA DOKTOR (IIA)
SISTEMA NG PAMBANSANG PENSYON NG BANSANG HAPON (JPS)
AMDA Medical Information Center

Sa oras ng Emerhensiya at Sakuna

Mga babala at payo na mag-ingat sa panahon, Forecast ng panahon etc. (JMA)
Manwal ng disaster (IIA)
GABAY PARA SA MGA BIKTIMA (Ibaraki Police)
EMERGENCY CALL 110 (Ibaraki Police)
TRAFFIC SAFETY MANUAL (Ibaraki Police)

Mga iba pang bagay tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay(Tirahan/ Bank/ Konsultasyon sa Abogado)

Gabay sa paghanap ng apartment (MLIT)
Paano Magbukas ng Bank Account at Magpadala ng Pera sa Japan (FSA)
Mga Konsultasyon at Pagpapayo sa Karapatang Pantao sa iyong wika - Mga impormasyon ayon sa Konsultasyon at Pagpapayo hinggil sa Karapantang Pantao sa wikang Filipino- (MOJ)

Iba pang inpormasyon

Paalala tungkol sa New Coronavirus(CLAIR)
Explore NHK WORLD-JAPAN (English)
Explore NHK WORLD-JAPAN (English)(COVID-19)